m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us

+370 6 4711912

info@degustacijos.eu

Image Alt

Regulamin sklepu

 

 

Platforma internetowa www.degustacijos.eu współpracuje tylko z wiarygodnymi partnerami i zapewnia wysokiej jakości usługi. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami zakupu i korzystania z usług:

Celem Regulaminu zakupów i sprzedaży (dalej – Regulamin) jest uregulowanie świadczenia usług przez VšĮ ETVOS, identyfikator podmiotu prawnego 303349565, adres rejestracyjny ul. Sudervės 4L, wieś Avižieniai, LT-14192, rejon wileński (dalej – Sprzedawca Usług), w swoim sklepie internetowym www.degustacijos.eu (dalej – Sklep Internetowy), zapewniającym przestrzeganie i realizację przepisów prawa i aktów prawnych Republiki Litewskiej ustanawiających ochronę praw konsumentów.

W związku z tym, że Sprzedawca Usług prowadzi sprzedaż usług lub zestawów usług świadczonych przez inne osoby (zwane dalej Usługodawcami), Sprzedawca nie określa warunków świadczenia usług przez Usługodawców, czasu świadczenia usług ani innych kryteriów opisujących te usługi oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakość i zawartość tych usług i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących takich usług, ale we wszystkich przypadkach może, według własnego uznania, pośredniczyć w rozwiązaniu sporu lub nieporozumienia, który powstał między Usługodawcą a Kupującym w związku ze świadczeniem zakupionej usługi.

Sprzedawca Usług podkreśla, że ​​nie ponosi odpowiedzialności i nie ma prawa do określania warunków świadczenia takich usług, z których prawo korzystania zapewniają zestawy usług lub poszczególne usługi dystrybuowane przez Sprzedawcę Usług. Sprzedawca Usług nie ponosi również odpowiedzialności za kompletność i zrozumiałość warunków świadczenia usług. Warunki świadczenia usług zostaną określone, o czym Sprzedawca Usług zostanie poinformowany według własnego uznania przez Usługodawców świadczących takie usługi. Jeśli pewne informacje nie zostaną podane, można je uzyskać, kontaktując się z odpowiednim Usługodawcą pod określonymi adresami.

Sprzedawca Usług ma prawo określić dodatkowe lub inne warunki świadczenia Usług, nie przewidziane w niniejszym Regulaminie, informując o tym publicznie w sklepie internetowym lub w inny wybrany sposób przez Sprzedawcę Usług..

Sprzedawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług i / lub szkody spowodowane przez Kupujących i osoby trzecie w wyniku świadczenia usług bez winy Sprzedawcy Usług.

Zakupione usługi mogą być wykorzystywane przez Kupujących, którzy mają prawne (wiek lub inne) oraz w określonych przypadkach możliwości techniczne (Internet, telefon itp.) do zawierania takich transakcji, tj. Kupujący z pełną lub ograniczoną (niepełną) zdolnością, ale zdolni do zawierania takich transakcji.

Prawa i obowiązki Sprzedawcy Usług:

Sprzedawca Usług powinien świadczyć usługi we właściwy i terminowy sposób wszystkim Kupującym, którzy stosują się i przestrzegają wymagań niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca Usług powinien odpowiednio komunikować się i współpracować ze wszystkimi, którzy się zwrócą.

Sprzedawca Usług ma prawo odmówić świadczenia usług w przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem i aktami prawnymi.

Sprzedawca Usług ma również inne prawa i obowiązki określone w przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie i może je wykonywać bez żadnych ograniczeń.

Prawa i obowiązki Kupujących:

Należycie i terminowo zapłacić Sprzedawcy Usług za świadczone usługi;

Nie naruszać i przestrzegać niniejszego Regulaminu, innych warunków publicznie ogłoszonych przez Sprzedawcę Usług, instrukcji prawnych Sprzedawcy Usług oraz wymagań obowiązujących aktów prawnych.

Przekazując dane Sprzedawcy Usług odpowiadać za ich poprawność, kompletność i dokładność oraz przyjmować wszelkie związane z tym konsekwencje za nieprzestrzeganie tych wymagań;

Jeżeli Kupujący nie przestrzega niniejszego Regulaminu, Sprzedawca Usług ma prawo skorzystać z jednego lub kilku środków przewidzianych w niniejszym regulaminie lub wybranych przez siebie aktach prawnych bez osobnego powiadomienia:

Odmówić świadczenia usług;

Zrezygnować ze świadczenia usług zakupionych przez Kupującego;

Skontaktować się z organami ścigania lub innymi właściwymi organami i przekazać im dane kupującego oraz inne istotne informacje;

Zawiesić lub cofnąć prawo Kupującego do korzystania ze Sklepu Internetowego na czas nieokreślony;

Podjąć inne czynności prawne;

W przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Sprzedawca Usług, po podjęciu działań przewidzianych w Regulaminie w związku z działaniami (bezczynnością) Kupującego, nie rekompensuje żadnych bezpośrednich i / lub pośrednich strat poniesionych przez Kupującego i / lub powiązanych Kupujących, którzy naruszyli wymagania Regulaminu lub aktów prawnych.

Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia / wymagania dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę Usług lub zakupionych produktów bezpośrednio do Sprzedawcy Usług:

E-mailem: info@degustacijos.eu

Listem poleconym na adres: Sudervės g. 14L, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus r. 

Jeżeli Kupujący nie jest zadowolony z ostatecznej odpowiedzi VšĮ ETVOS dotyczącej pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, może zwrócić się do Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumentów.

Wszelkie spory z Sprzedawcą Usług rozstrzygane są w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie doprowadzą do rozstrzygnięcia sporów, będą one rozstrzygane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej i tylko przed sądami Republiki Litewskiej, niezależnie od ewentualnych sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.