m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us

+370 6 4711912

info@degustacijos.eu

Image Alt

Įsigijimo taisyklės

 

Internetinė platforma „www.degustacijos.eu“ dirba tik su patikimais partneriais ir teikia kokybiškas paslaugas. Kviečiame susipažinti su paslaugų pirkimo ir naudojimo taisyklėmis:

Pirkimo–pardavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti paslaugų teikimą VšĮ ETVOS, juridinio asmens kodas 303349565, registracijos adresas Sudervės g. 14L, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus r.  (toliau – Agentas), jos prekybos internetinėje parduotuvėje www.degustacijos.eu  (toliau – Internetinė parduotuvė), užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

Kadangi Agentas parduoda paslaugas ar jų rinkinius, kurias teikia kiti asmenys (toliau – Paslaugų teikėjai), Agentas nenustato Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų sąlygų, paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakingas už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų, tačiau visais atvejais savo nuožiūra gali tarpininkauti sprendžiant ginčą ar nesutarimą, kuris kilo tarp Paslaugos teikėjo ir Kliento dėl įsigytos paslaugos suteikimo.

Agentas pabrėžia, kad jis nėra atsakingas ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Agento platinami Paslaugų rinkiai ar atskiros paslaugos, teikimo sąlygų. Agentas taip pat nėra atsakingas už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Agentą apie jas savo nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys Paslaugų teikėjai. Jeigu tam tikra informacija nėra pateikiama, ją galima gauti kreipiantis į atitinkamų Paslaugų teikėją nurodytais kontaktais.

Agentas turi teisę nustatyti papildomas ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose Taisyklėse, informuodamas apie tai viešai internetinėje parduotuvėje ar kitu Agento pasirinktu būdu.

Agentas neatsako už teikiant paslaugas ne dėl Agento kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar Pirkėjų bei trečiųjų pirkėjų patirtą žalą.

Įsigytomis paslaugomis gali naudotis Pirkėjai, turintys teisines (amžiaus cenzo ar kitas)  ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. Pirkėjai, turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius.

Agento teisės ir pareigos:

 • Agentas privalo tinkamai ir laiku suteikti paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių Taisyklių reikalavimų besilaikantiems Pirkėjams.
 • Agentas privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.
 • Agentas turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas šiose Taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.
 • Agentas taip pat turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.

Pirkėjų teisės ir pareigos:

 • Tinkamai ir laiku atsiskaityti su Agentu už Agento teikiamas paslaugas.
 • Nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Agento viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Agento nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Teikiant Agentui duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;
 • Pirkėjui nesilaikant šių Taisyklių, Agentas turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šių taisyklių ar teisės aktų numatytas priemones:
 • Atsisakyti suteikti paslaugas;
 • Panaikinti Pirkėjo įsigytų paslaugų teikimą;
 • Kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms pirkėjo duomenis bei kitą susijusią informaciją;
 • Neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo teisę prisijungti prie Internetinės parduotuvės;
 •  Imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.

 Šių Taisyklių numatytais atvejais Agentas, dėl Pirkėjo veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose Taisyklėse numatytų priemonių, neatlygina jokių Taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio Pirkėjo ir/ar su juo susijusių Pirkėjų patirtų tiesioginių ir/ar netiesioginių nuostolių.

Savo pretenzijas / reikalavimus dėl Agento suteiktų paslaugų ar įsigytos produkcijos Klientas gali pateikti tiesiogiai Agentui“:

El. paštu: info@degustacijos.eu

Registruotu laišku, siunčiant adresu: Sudervės g. 14L, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus r.  

Arba jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu VšĮ ETVOS  atsakymu dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

Visi ginčai su Agentu sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.